ABL en de bescherming van uw privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ABL. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de huidige wetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en treffen de nodige beschermingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe ABL omgaat met uw persoonsgegevens, zowel in haar dienstverlening in het algemeen, als op deze website. Indien u hierover vragen hebt kan u ons contacteren via onze contactpagina.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening als advieskantoor

ABL verleent haar diensten als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de AVG, behoudens wanneer anders overeengekomen met onze klanten. ABL doet dit steeds op basis van contractuele overeenkomsten en volmachten van onze klanten en/of met andere dienstenleverancier van onze klanten, zoals hun adviseurs, verzekeraars of banken.

De informatie die wij voor onze klanten verwerken kan soms bepaalde persoonsgegevens bevatten, zoals de naam, het adres en het bankrekeningnummer van een klant (of van diens eigen klanten, leveranciers of personeel), of de contactpersoon op een bepaalde factuur. ABL verwerkt deze gegevens uitsluitend met het doeleinde om het gevraagde advies of de gevraagde diensten te leveren. ABL behandelt en beheert de ontvangen informatie op een professionele en beveiligde manier, en voldoet aan de normen van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten. ABL deelt deze gegevens niet met derden, met uitzondering van derden die door ABL worden ingeschakeld voor het beheren en ondersteunen van haar diensten. Deze derden zijn juridisch gebonden door gepaste overeenkomsten die de naleving van dit privacybeleid verzekeren, en zijn gevestigd in België of in de Europese Economische Ruimte (EEA). De persoonsgegevens worden niet overgedragen naar andere derden behoudens met voorafgaandelijke kennis en goedkeuring van de klant, of behoudens een uitdrukkelijke wettelijke verplichting.

ABL en haar medewerkers nemen slechts kennis van deze persoonsgegevens voor zover nodig voor de dienstverlening van ABL, en gebruiken deze nooit voor andere doeleinden. Bij beëindiging van het contract met de klant zelf bewaart ABL deze persoonsgegevens nog voor de periode die vereist is om enerzijds de klant toe te laten om zonder informatieverlies een nieuwe dienstverlener kan vinden, anderzijds om ABL toe te laten om haar mogelijke juridische aansprakelijkheden te beheren. Echter, indien de klant de bewaring van de hem betreffende persoonsgegevens vroegtijdig wenst te laten stopzetten, kan de klant hiertoe contact opnemen met ABL.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is voor ABL uitsluitend het contract met de klant of diens dienstverlener, of na beëindiging van het contract, het gerechtvaardigd belang van ABL voor het verzekeren van de continuïteit van haar diensten en het beheer van haar juridische aansprakelijkheden.

Daarnaast moet ABL ook, zoals elke dienstverlener, bepaalde administratieve informatie over haar klanten verzamelen, zoals hun contactgegevens en vertegenwoordigers. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de doeleinden van het beheer van de relatie met de klant, inclusief administratie en facturatie. De wettelijke grondslag hiervoor is het contract met de klant zelf.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website

ABL maakt deze website voor u beschikbaar als algemene informatiebron over haar diensten. U kan deze website en sommige diensten hierop gebruiken zonder ons rechtstreekse informatie te verschaffen, maar in sommige gevallen zullen we u om bijkomende informatie vragen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens via deze website op rechtstreekse wijze (wanneer u ons rechtstreeks persoonsgegevens toestuurt) en op onrechtstreekse wijze (automatisch verstrekt door uw browser, als gevolg van uw bezoek aan de website).

U bezorgt ons rechtstreeks persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via de contactpagina’s of via onze e-mailadressen. In dit geval verwerken we enkel de persoonsgegevens die u ons bezorgt (zoals uw naam, contactgegevens, functie en bedrijf), en verwerken we deze enkel voor de doeleinden die u aangeeft, zoals het beantwoorden van vragen of het verstrekken van offertes of diensten. Daarnaast mogen we deze gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • U informeren over de diensten en producten van ABL
  • Het leveren van de diensten of informatie die u heeft opgevraagd
  • Het verzekeren van de veilige en correcte werking van de website, inclusief door detectie, preventie en remediëring van onrechtmatig of hinderlijk gebruik
  • Het evalueren en verbeteren van de website, inclusief door deze af te stemmen op uw voorkeuren
  • Het creëren van anonieme gebruikersstatistieken

Daarnaast bezorgt u ons ook onrechtstreeks persoonsgegevens bij elk bezoek van deze website, in de vorm van cookies, en door de automatische registratie van bepaalde informatie over uw bezoek (de browsersoftware die u gebruikt, de domeinnaam die u verwees naar deze website, het tijdstip en de duur van uw bezoek, en de pagina’s die u bezocht). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de website bent.

ABL gebruikt cookies die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat u de website kunt gebruiken, en Google-cookies die wij uitsluitend gebruiken met als oogmerk om anonieme statistieken te creëren over het gebruik van deze website, inzonderheid met de bedoeling om de website te verbeteren en de veilige en correcte werking ervan te verzekeren, inclusief door deze af te stemmen op uw voorkeuren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is, voor zover u ons rechtstreeks informatie bezorgt, uw toestemming, en voor onrechtstreeks ingezamelde persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een goed functionerende website.

Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gemaakt voor derden zonder uw toestemming, met uitzondering van derden die door ABL worden ingeschakeld voor het beheren en ondersteunen van deze website. Deze derden zijn juridisch gebonden door gepaste overeenkomsten die de naleving van dit privacybeleid verzekeren en zijn gevestigd in België, in de Europese Economische Ruimte (EEA) of in landen buiten de EEA die worden beschouwd om een adequate juridische bescherming te leveren voor de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie, behoudens indien de derde die door ABL wordt gebruikt is gevestigd in een derde land.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u onze website blijft gebruiken, of zolang als nodig is voor het beheer van onze juridische verantwoordelijkheden. Persoonsgegevens die automatisch worden ingezameld via de website worden hoe dan ook niet langer dan een jaar bewaard.

Veiligheid en uw rechten

ABL neemt alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Met betrekking tot de ABL-diensten wordt er een strikt veiligheidsbeleid gehanteerd dat een hoog niveau van veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit garandeert.

U mag ons steeds contacteren op het hierboven aangegeven adres om, waar toepasselijk, i) inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, ii) voor een eventuele beperking van de u betreffende verwerking, iii) om tegen de verwerking bezwaar te maken, iv) om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en/of v) een overzicht of kopie te krijgen van de passende waarborgen die worden geboden in geval van een doorgifte naar een bestemming in een derde land. In zoverre onze verwerkingen gebaseerd zijn op uw toestemming heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden, beperkingen of formaliteiten (zoals voorlegging van gepast bewijsmateriaal inzake uw identiteit), onder meer om fraude of inbreuken op andermans privacy te voorkomen. Houd er ook rekening mee dat, afhankelijk van uw verzoek, ABL bepaalde diensten niet langer zal kunnen leveren. U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Deze website bevat links naar sites van derden. ABL kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig toepasselijke wetgeving. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.